Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Validə Salıyeva

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  baş müəllimi

Mob.tel: 

Iş tel: 2569421

e-mail: vsaliyeva@bk.ru

Dogum tarixi

07 yanvar 1971-ci il

Təhsili,elmi dərəcəsi elmi adı-

1989-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (hal-hazırda ADAU) Aqrar iqtisadiyyat və menecment fakültəsinə daxil olmuşdur.

1994-ci ildə ASK sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə tam kursu  bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti-

1995-1999-cu illərdə Gəncə Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda iqtisadçı

1999-2007-ci ilədək Azərbaycan Texnologiya Universitetində baş müəllim

2007-ci ildən bu günə qədər ADAU-nun “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında baş müəllim

2014-ci ildən ADAU-nun “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  doktorantı

 

Apardıgı dərslər-

Bakalavrda-Dünya iqtisadiyyatı,İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları,Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi,Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər.

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar-

Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2014,ADAU

Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda beynəlxalq  elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2015,ADAU

Secilmiş əsərləri-

Dərs və metodik vəsaitlər-

Xarici iqtisadi siyasət –Proqram ,Gəncə-2011, Ə.A.Qurbanova R.M.Qəmbərova

Azərbaycanın xarıcı siyasət əlaqələri- Proqram, Gəncə-2011,A.N.Hətəmov, R.M.Qəmbərova ,M.H.Həsənova.

Milli iqtisadiyyat (rus bölməsi)-Proqram,Gəncə-2011,R.R.Mustafayeva.

Aqrokompleksin xarici iqtisadi əlaqələri-Proqram,Gəncə-2012,A.N.Hətəmov,R.R.Mustafayeva.

Ölkəşünaslıgın əsasları-Proqram,Gəncə-2012, Ə.A.Qurbanova, R.R.Mustafayeva.

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi(rus bölməsi)- Proqram ,Gəncə-2014, A.N.Hətəmov,R.M.Qəmbərova,M.H.Həsənova.

Sosial sferanın ıqtisadiyyatı və idarə edilməsi(rus bölməsi)- Proqram ,Gəncə-2014, A.N.Hətəmov,M.H.Həsənova,A.M.Qasımov.

Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı(rus bölməsi)-Metodiki vəsait, Gəncə-2014 A.N.Hətəmov,M.H.Həsənova.

Məqalələr-

Демографические проблемы на селе в условиях рыночных отношений-Gəncə-2011,.ADAU

Пути повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции-Gəncə -2011,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.

Azərbaycanda ərzaq bazarının mövcud vəziyyətinin təhlili- Gəncə -2012,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.

Совершенствование экономического механизма хозяйствования в аграрном секторе экономики Азербайджана-- Gəncə -2013 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.

Роль предпринимательства в развитии сельского хозяйства. Проблемы и перспективы социально экономического реформирования современного государства и общества. Материалы XVIII международной научно- практической конференцие Москва 2015

Kənd təsərrüfatında innovasiya yönümlü sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi zərurəti və istiqamətləri, Azərbaycan Respublikasının  prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı -2015

Aqrar bölmədə sahibkarlığın iqtisadi inkişaf mexanizminin təkmilləşdirilməsi, ADAU Beynəlxalq konfrans ,2015

Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin tənzimlənməsi yolları, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları,. Bakı 2014.

İqtisadi təhlükəsizliyin əsas göstəricilərinin təhlili. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu Elmi əsərlər ,Bakı ,2014.

Развитие кооперации как фактор продолжительного и устойчивого развития аграрной отрасли в Азербайджане. Устойчивое  развитие и технологические и инновации.Материалы международной научно-практической конференции,.Гянджа-2014.