Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Sevda Hacıyeva

Dosent əvəzi

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  dosent əvəzi

Mob.tel:

Iş tel: 2569421

e-mail: sgacıyeva@ru

Dogum tarixi

06 iyun 1970-ci il

 

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı-

1987-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutu (hal-hazırda ATU)  İİ və ƏSMT  fakültəsinə daxil olmuşdur.

2001-ci ildə Azərbaycan Elmi -Tədqiqat  Kənd Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun  dissertantı

2012-ci ildə „Sahibkarlığın  inkişafı şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi səmərəliiyinin yüksəldilməsi istiqamətləri „ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2013-cü ildən ADAU-nun doktorantı

2015-ci ildən ADAU-nun  dosent əvəzidir.

Əmək fəaliyyəti-

2014-cü ildən Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasına dosent əvəzi

20.11.2013-cü ildə  Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasına baş müəllim

11.10.2012 –ci ildə Marketinq kafedrasında baş müəllim AR prezidenti yanında Alı Attestasiya  Komissiyasının 11.10.2012-ci il tarixi pr № 29 –k qərarı ilə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi verilib

15.02.2012-ci ildə Marketinq kafedrasında baş müəllim

09.10.2007-ci  ildə  İstehsalın təşkili və marketinqi kafedrasınada assistent

12.04.2006- cı ildə İstehsalın təşkili və marketinqi kafedrasınada baş laborant

11.07.2003-cü ildə İqtisadiyyatın təşkili və marketinqi kafedrasına  köçürülmüşdür.

01.11.1996 –cı ildə ATU –da İİ və ƏSMT kafedrasında laborant

 

Apardıgı dərslər-

Bakalavrda - Sahə iqtisadiyyatı, Sahə iqtisadiyyatının menecmenti və marketinqi

 Magistranturada-  Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri, Xarici iqtisadi əlaqələr, müəssisənin xarici iqtisadi  fəaliyyəti

 

Elmi yeniliyi-

-Kənd təsərrüfatında müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarını inkişafına təsir edən amillər müəyyənləşdirilmışdir

- Əsas və dövriyyə fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinin kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının gəlirlərinin artırılmasına təsiri müəyyənləşdirilmişdir.

- Torpaq resurslarından səmərəli istifadə edilməsi, faktiki məhsuldarlığın potensial məhsuldarlıq həddinə çatdırılması ilə bağlı elmi  cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər irəli sürülmüşdür.

 

Tədqiqat sahəsi-    aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq qurumları

 

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar-

  Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2014,ADAU

 Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda beynəlxalq  elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2015,ADAU

 

Secilmiş əsərləri-

Dərsliklər- Tədavül sferasının müəssisəsinin iqtisadiyyatı  (qrifdə)

Dərs və metodik vəsaitlər-  

Məqalələr-       

Aqrar sahədə dövlət yardımının məhsul istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsində rolu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası iqtisadiyyat institutu. Elmi əsərlər  II buraxılış. Bakı -2011

Значение и особенности рыночной модели аграрного развития Казахский Национальный Университет   Научный журнал выпускаемый ежеквартально № 1 Алматы -2011

Aqrar sahədə istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinin prioritetləri  Kooperasiya universiteti milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 27-28 iyun Bakı 2012

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının iqtisadi səmərəliliyinə təsir edən amillər Akademik Ə.Mahmudovun 91 ildönümü münasibəti ilə müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının inkişafı elmi-praktiki konfransın materialları 22-24 sentyabr

Gəncə-2014

 

İdarəetmə qərarlarının qəbulunda  spesifik  sistemli yanaşma   H.Əliyevin  anadan olmasının  91 ildönümü münasibəti ilə respublika  elmi- praktiki konfrans  2014  Az.Res. prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının  Dövlət İdarəçiliyi  H.Əliyevin  anadan olmasının  91 ildönümü münasibəti ilə respublika  elmi- praktiki konfrans  2014