Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Raminə Mustafayeva

Kafedra müdiri

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya    iqtisadiyyatı kafedrasının dosenti

Mob. tel: 

İş tel.: 256- 94-21

e-mail: mustafaevamramina@mail.ru

 

Doğum tarixi

06 fevral 1980-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2000-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki ADAU) aqrar iqtisadiyyat və menecment fakültəsinin aqrar istehsalın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi ixtisasını bitirib. 2002-ci ildə  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının istehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi  ixtisaslaşması üzrə magistratura şöbəsinə bitirib.

2004-cü ildə ADAU-da 08.00.05 – xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və    idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı) ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olub. “Aqrar sektorun inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu” mövzusunda  dissertasiya işini müdafiyə edib və 16 iyun 2010-cu ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

2014-cü ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

2014-hazırda – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kaderasında dosent

2013-2014 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kaderasında dosent əvəzi

2010-2013 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kaderasında baş müəllim

2003-2010 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kaderasında assistent

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – dünya iqtisadiyyatı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, Azərbaycan iqtisadiyyatı fənləri

Magistraturada – İqtisad elminin tarıxı və metodologiyası fənni

 

Elmi yeniliyi

Respublikamızda aqrar sahənin inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafının prioritet istiqamətləri müəyyən edilmişdir

 

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahənin innovasiyalı və dayanıqlı inkişafında investisiya problemləri mövzusunda  tədqiqat

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfraslar

Сущность  инновационного предпринимательства. Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən  “Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları” mövzusuna həsr edilmiş konfrans. 2010

Новые подходы в экономике и управлении. Материалы II международной научно-практической конференции. Пенза–Прага-Белосток  2012

Beynəlxalq Simpozium 23-24 noyabr 2012 . Gəncə,Azərbaycan

Regional innovasiya fəaliyyəti: reallıqlar və perspektiv inkişaf. Elmi- praktiki konfrans.13-14 dekabr 2012-ci  Gəncə

Материалы 3 международной научно-практической конференции. Саратовский государственный технический университет. 2014

Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar. Beynəlxalq elmi-praktiki  konfransın materialları. AzRTN və ATU Gəncə2014.

Reqional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Azərittifaq və Azərbaycan Kooperasiya Univarsiteti. Bakı, 22 noyabr 2014.

Elmi-praktiki konfrans. ADAU aprel 2015.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı. “Reğional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar. Azərbaycan Respublikasının yanında Dövlət İdarəçilik Akdemiyası. Aprel 2015, Bakı.

Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir    prioritetlər. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. ADAU. 23-24 oktyabr 2015, Gəncə

Seçilmiş əsərləri

Dərs vəsaitləri:

Mustafayeva R.R. Transmilli korporasiyalar . ADAU.Gəncə - 2014

Metodiki göstərişlər:

Mustafayeva R.R. Milli iqtisadiyyat. ADAU, GƏNCƏ – 2013. AzRTN-nin 18.12.2012-ci il tarixli 2218 saylı əmirli qrif

Məqalələr:

Правовое обеспечение аграрных реформ как условие развития внешнеэкономических связей. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun elmi əsərləri №3, Bakı -2001

Государственное регулирование внешнеэкономических связей в системе АПК. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun elmi əsərləri № 4, Bakı -2001

Особенности внешнеэкономических связей АПК Azərbaycan Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun elmi əsərləri № 4, Bakı-2003

Aqrar marketinq sisteminin yaradılması xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafının mühüm amilidir. Azərbaycanın Aqrar Elmi, № 9-10, Bakı-2006

Aqrar sektorda xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf konsepsiyasının əsas istiqamətlərinin əsaslandırılması Аудит журналы, №1,Bakı-2007

Aqrarsahədə müştərək müəssisələrin yaradılması mexanizmi. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun elmi əsərləri №4,  Bakı -2007

Внешнеэкономическая связь в системе хозяйственных отношений Известия Аграрной Науки, том 6, № 3, Тбилиси-2008

Sosial-iqtisadi proqnozlaşdırmanın metodoloji məsələləri. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər,№3, Gəncə - 2010

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti: xüsusiyyətləri və amilləri. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər,№1, Gəncə - 2011

Место транснациональных корпораций в мировом сельском хозяйстве. ADAU. Xəbərlər Məcmusi “İqtisadiyyat” №2, Gəncə -2012

Вопросы стимулирования роста экспорта аграрной продукции Российское предпринимательство. Научно-практический журнал по экономике. №20 (242) октябрь 2013

The main directions of investment activity development in the agricultural sector/ Eastern european scientific journal/ 2015. www.auris-verlag.de