Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Raibə Cəfərova

Dosent

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  dosent 

Mob.tel

Iş tel: 2569421

e-mail: raibacafarova@mail.ru

Dogum tarixi

18 iyun 1952 -ci il

 

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı-

1974-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu (hal-hazırdaADAU) İqtisadiyyat fakültəsini bitirmişdir

2005-ci ildə Azərbaycan Elmi -Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda “Sahibkarlığın inkişafı şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi problemləri”mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2014-cü ildən ADAU-nun aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının dosentidir

.

Əmək fəaliyyəti-         

2014-cü ildən ADAU-nunAqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasında dosent

2011-2014-ci illərADAU-nunAqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasında dosent əvəzi

2009-2009-ci illər ADAU-nun  Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasında baş müəllim

1997-2009-ci illər ATU-nun   Sənayenin iqtisadiyyatı kafedrasında baş müəllim

1995-ci ildə ATU-nun   Sənayenin iqtisadiyyatı kafedrasında assistent

1977-1995- ci illər Gəncə Avtomobil Texnikomunda  müəllim

1979-1981-ci illərdə AzTi-də iqtisadiyyat əvəzçiliklə müəllim

1975-1977-ci illərdə AzKTİ-nin iqtisadi kibernetika kafedrasında əvəzçıliklə müəllim

1974-1977- ci illər AzETHİ-da mühasib, iqtisadçı və baş iqtisadçı vəzifəsində

 

 

Apardıgı dərslər

Bakalavrda– Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi, Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi, Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı

 Magistranturada- Aqrar iqtisadiyyatın  aktual problemləri

 

Elmi yeniliyi-

Respublikada  pambıqçılığın  müxtəlif mülkiyyət  formalı təsərrüfatlarının formalaşması şəraitində intensivləşdirilməsinin səviyyəsivə iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər sisiteminiəsaslandırmaq

Mükafatları-

SSRI-nin xalq təsərrüfatı nailiyyətləri sərgisinin baş komitəsinin  4998 №-li şəhadətnaməsi

Tədqiqat sahəsi- Azərbaycan Respublikasının pambıqçılıq təsərrüfatlarında intensivləşmə səviyyəsi

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar-

Müasir mərhələdə kənd  təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemlər imövzusunda elmi- praktiki konfrans.

Gəncə-2014,ADAU

 

Akad.Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş”Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları.Gəncə 2014

 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ”Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin  inkişafı” Beynalxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bakı -2015

 

Aqrar elmin və təhsil ininnovativ inkişafı :dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər mövzusunda beynəlxalq elmi- praktiki konfrans.Gəncə-2015,ADAU

 

Secilmiş əsərləri-

Dərsliklər- Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı Bakı-2014 (296 səh)

 

 

Dərs və metodik vəsaitlər-           

«Makro və mikro iqtisadiyyat» fənni üzrə qiyabi təhsil alan tələbələr üçün metodik vəsait  Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.  Az.Resp.Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki  Şuranın    «İqtisadiyyat» bölm. 21.02.2006-cı tarixli qərarı. pr№40, səh.26. Gəncə 2005

“Dünya iqtisadiyyatı”-ndan kurs işlərinin işlənməsinə aid metodiki göstəriş  ADAU.2010ARTəhsil Nazirinin 28.03.11. tarixli 487№ əmri

“Müəssisənin iqtisadiyyatı” fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsinə aid metodiki vəsait  Gəncə -2015 AR Təhsil Nazirliyinin 18.02. 2015 ciiltarixli 176 saylıəmriiləqrifverilmişdir

Məqalələr-        

Перспективы диверсификации поставок природного газа в ЕвропуЖурнал «Экономика и производство» журнал депонированных рукописей, «Труды научно-технические достижения промышленности – человеку, обществу, государству» - ПромтехэкспоХХI, №9, Москва – 2009.

 

Aqrar sahənin davamlı inkişafının tənzimlənməsinin bəzi məsələləri.  BakıAzərbaycanAqrarElmi2010

 

Демографические проблемы на селе в условиях рыночных отношений.ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə - 2011, № 2.

 

Məşğulluq probleminin tənzimlənməsi məslələri. ADAU, Xəbərlər məcmuəsi,

Gəncə - 2012, № 2.

Sahibkarlıqda innovasiya fəaliyyətinin təşkili  Elm Mərkəzi, Gəncə - 2012

Sahibkarlıq subyektlərinin ixrac qabiliyyətinin artırılması ehtiyatları  ”Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda elmi-paktiki konfransın materialları.Gəncə 2014

Daxili bazarın qorunmasının əsas istiqamətləri   Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ”Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı” Beynalxalq elmi-praktiki konfransın materialları (22 noyabr 2014-cü il) Bakı -2015

Dayanıqlı  kənd təsərrüfatı istehsalı və  aqroparklarAqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı : dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər mövzusunda beynəlxalq  elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2015, ADAU

Особенности реструктуризации предприятий швейной промышленности реального сектора экономики Азербайджана Хмельницький національний університет  2015