Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Asəf Qasımov

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının” dosenti

Mob.tel: 055 572 09 57

İş tel:  022 256 94 21

e-mail: asef_qasımov77@mail.ru

Doğum tarixi: 30 avqust 1977-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1998-ci ildə Mingəçevir Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakultəsinin bakalavriat  pilləsini bitirib. 2000-ci ildə ADAU-nun “Aqrar iqtisadiyyat” fakÜltəsinin magistratura pilləsini bitirib.

2011- ci ildə “ Aqrar sahibkarlığın inkişafı şəraitində istehsalın  intensivləşdirilməsi məsələləri” mövzusunda  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını  müdafiə  edib, iqtisad üzrə fəlsəfə doktorluğu elmi dərəcəsi almışdır.

 

 

Əmək fəaliyyəti

 

2015-ci ildə  ADAU-nun “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı ” kafedrasının dosenti

2013-2015-ci illər  ADAU-nun “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı ” kafedrasının dosent əvəzi

2009-2013-cü illər ADAU-nun “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı ” kafedrasının baş müəllimi

2004-2009-cu illər ADAU-nun “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı ” kafedrasının assistenti

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda -  Firmanın iqtisadiyyatı, Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 

Magistraturada- Ərzaq təhlükəsizliyinin aktual problemləri

 

Elmi yeniliyi:

 

 kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsinin aqrar sahənin davamlı in­ki­şafında rolu müəyyənləşdirilmişdir;

 kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsinə makroiqtisadi amillərin təsiri müəyyən edilmişdir;

 kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsidə stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi mexanizmi əsaslandırılmışdır;

 kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi ilə bağlı təd­bir­lə­rin həya­ta keçirilməsi zamanı zəruri prioritet sahələr əsaslandırılmışdır;

 kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsində məqsədli in­vesti­siya­laş­dırmanın rolu müəyyənləşdirilmişdir;

Tədqiqat sahəsi- Aqrar istehsalın intensivləşdirilməsi məsələləri

Beynəlxalq treninqlər, konfranslar-

Devletin ekonomi politikasının gelişiminde Merkez bankasının rolu Uluslararası Finansal raporlama Standartları Sempozyumu 07-08 Eylül 2013, Balıkesir

Aqrar sahədə ixrac yönümlü sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində innovasiyanın rolu. Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları          I hissə, Gəncə 2014

Aqrar sahənin davamlı inkişafında intensiv­ləşdirmə amili. Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları I hissə, Gəncə 2014

“ Seminar on Climate Change and Agricultural DisasterPrevention and mitigation for Developing Countries” from Juli 14 to August 3 2015 in Beijing. və s.

Seçilmiş əsərlər

Dərs və metodiki vəsaitlər

 

Dərs vəsaiti -   “Sahə iqtisadiyyatı” Gəncə -2015

Məqalələr

Роль инвестиций в интенсификации сельскохозяйственного производства Российский Государственный Аграрный университет МСХА имени К.А.Тимирязева, доклады ТСХА, выпуск 282 (часть 2), Москва 2010.

Kənd təsərrüfatının müasir durumunun əhalinin etibarlı ərzaq təminatında rolu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası­nın İqtisadiyyat İnstitutu­nun elmi əsərləri, Bakı, 2010.

Существующее положение интенсификации сельскохозяйственного производства в Азербай­джане и влияющие на его факторы.  Перспективы науки 12, Тамбов 2011

Devletin ekonomi politikasının gelişiminde Merkez bankasının rolu Uluslararası Finansal raporlama Standartları Sempozyumu 07-08 Eylül 2013, Balıkesir

Aqrar istehsalın intensivləşdirilməsində innovasiya amili. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası­nın İqtisadiyyat İnstitutu­nun elmi əsərləri, Bakı, 2014. və s.