Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Əsli Qurbanova

Dosent

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar    siyasət   və dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  dosenti

Mob.tel

Iş tel: 2569421

e-mail: asli.gurbanova@gmail.com

Dogum tarixi

07 oktyabr 1949 –cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı-

1976-cı ildə Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (hal-hazırda ADİU) Ümumi İqtisadiyyat fakültəsinin  siyasi iqtisad  müəllimi ixtisasını bitirib.

1991-ci ildə „Kooperativ -kolxoz mülkiyyətinin inkişaf meylləri“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2000-ci ildən ADAU-nun dosentidir.

Əmək  fəaliyyəti-

2013-cü ildən hal-hazıradək ADAU-nun Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri

2003-2013-cü illər ADAU -nun Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının dosenti

2000-2003- cü illər ADAU-nun  İqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti      

1991- 2000-ci il ADAU-nun iqtisadi nəzəriyyə kafedrasında  iqtisad elmlər namizədi, baş müəllim

1987-1991-ci illər ADAU-nun iqtisadi nəzəriyyə kafedrasında baş müəllim

1978-1987-ci illər ADAU-nun iqtisadi nəzəriyyə kafedrasında müəllim

1976-1978-ci  illər Kirovabad Politexnik Texnikumunda (hazirki Gəncə Texniki Kolleci)müəllim

1971-1976-cı illər Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun  (hal-hazırda ADİU)  Ümumi İqtisadiyyat fakültəsinin tələbəsi

1970-1971- ci illər Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun  (hal-hazırda ADİU) hazırlıq kursunda dinləyici-tələbə

1969-1970-ci illər Kirovabad Pambıq təmizləmə zavodunda fəhlə

Apardığı dərslər-

Bakalavrda– Dünya iqtisadiyyatı, Trans milli korporasiyalar

Magistranturada-Xarici  iqtisadi əlaqələr,  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri, Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri, Aqrar sahədə kooperasiyanın aktual problemləri

Elmi yeniliyi-

Kooperativ kolxoz mülkiyyətinin inkişaf meyllərinin əsaslandırmış, kooperasiyanın inkişaf etdirilməsinin xüsusiyyətləri, aqrar sahədə icarə münasibətləri, yeni təsərrüfatçılıq formalarının inkişafı və s.

Tədqiqat sahəsi-

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf istiqamətləri

 

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar-

Aqrar sahədə təhsil sistemində innovasu-iya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları Beynalxalq elmi-praktiki konfransın materialları Gəncə-2010

Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümıü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Sumqayıt-2010

Akad.Ə.Mahmudovun anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş”Aqrar iaqtisadiyyat və innovasiyalı inkişaf” mövzusunda ümumi respublika elmi-paktiki konfrans. Gəncə-2012

Vergi tarixinə dair III Beynəlxalq elmi praktiki konfrans. 19-22 iyun 2013, İstanbul – Türkiyə

Akad.Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş”Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda elmi-paktiki konfrans. Gəncə-2014

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ”Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı” Beynalxalq elmi-praktiki konfransın, Bakı -2015

Aqrar elmin və təhsilinin novativ inkişafı :dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər mövzusunda beynəlxalq elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2015, ADAU

 

Secilmiş əsərləri:

Dərsliklər:

 Əhmədov H.M.,  “İqtisadiyyat”(İqtisadi nəzəriyyə) Bakı-1999 (180 səh)

Məmmədov O.Q., Hacıyeva N.A., Əhmədov H.M.,  “İqtisadi nəzəriyyə”  Gəncə -2000 (228 səh)

Gənciyev G.Ə., Ələkbərov Ə.R., Quliyeva A.E.  “Dünya iqtisadiyyatı tarixi və ölkələrin müasir durumu” Bakı-2013 (224 səh)

 

Dərs və metodik vəsaitlər-           

Nəsirova F.C. Tədavül sferası müəssələrinin iqtisadiyyatı, seminar məşğələsi üçün. Gəncə -2015, 22 səh.

Abbasova S.Ə.   Dünya iqtisadiyyatı fənnindən seminar məşğələsi üçün. Gəncə, ADAU -2011  20 səh.

Abbasova S.Ə. Dünya iqtisadiyyatı fənnindən tədis təcrübəsi  üçün, Gəncə,  ADAU -2012  18 səh.

Trans milli kooperasiyalar fənnindən seminar məşğələsi  üçün,   Gəncə, ADAU -2012.  18 səh.

 

 

Məqalələr-

Azərbaycanın neft sektorunun inkişaf perspektivləri, Экономика и производство, №6, Москва-2009,стр. 9-10

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşmasına innovasiyanın təsiri. Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümıü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Sumqayıt-2010, səh.155-157.

Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının təmin edimə mexanizmi: qiymət amili,ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2011, №3, səh.118-121.

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması mexanizmi, AMEA və ADAU Xəbərlər məcmuəsi “İqtisadiyyat”, № 1,Gəncə-2011, səh. 14-18.

Ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasının mövcud vəziyyəti və ona çəkilən istehlak yönümlü xərclərin artım problemləri, AMEA və ADAU Xəbərlər məcmuəsi “İqtisadiyyat”, № 3,Gəncə-2012, səh. 10-15.

Azərbaycanda vergi sisteminin yaranma tarixi, Vergi tarixinə dair III Beynəlxalq elmi praktiki konfrans. 19-22 iyun 2013, İstanbul – Türkiyə, səh. 160

Aqrar sahədə ixrac yönümlü sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində innovasiyanın rolu, Davamlı    inkişaf    və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki    konfransm materialları I hissə, Gəncə-2014, s.367-371

Aqrar sahənin inkişaf etdirilməsində kooperasiyanın rolu, Davamlı    inkişaf    və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki    konfransm materialları I hissə,ATU, Gəncə- 2014, s.308-313

Aqrar sahədə ixracyönümlü istehsalın formalaşması. Reqional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Azərittifaq və Azərbaycan Kooperasiya Univarsiteti. Bakı, 22 noyabr  2014, səh.661-665

Aqrar sahədə kənd təsərrüfatı məhsullarının bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Aqrar elmin və təhsilinin novativ inkişafı :dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər mövzusunda beynəlxalq elmi- praktiki konfransın materialları, II cild, 23-24 oktyabr. 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunur. Gəncə-2015, ADAU. Səh.304-309